• 性騷擾防治措施、申訴及調查處理措施

  新北市私立皖美老人長期照顧中心(養護型)
  Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Dương Quang TP-Tân bắc
  性騷擾防治、申訴及調查處理辦法
  Biện pháp xử lý khiếu nại và điều tra phòng chống quấy rối tình dục  102.02制訂
  105.06.05修訂
  106.07.10檢視
  107.06.30修訂
  108.07.05檢視
  109.07.20檢視
  110.07.07修訂
   

   

  一、 目的
  Mục đức:
  新北市私立皖美老人長期照顧中心(養護型) (以下簡稱本中心)為保障性別工作權平等,防治性騷擾行為發生,建立性騷擾事件申訴管道,並確實維護當事人之權益,依「性騷擾防治法」、「性騷擾防治準則」、「性騷擾防治法施行細則」、「性別工作平等法」、「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則」訂定本措施。
  Mới thành phố Đài Bắc Private Sunshine già trung tâm chăm sóc dài hạn (chất đóng rắn loại) (sau đây gọi tắt là Trung tâm) để bảo vệ các Gender quyền bình đẳng, chống quấy rối tình dục xảy ra, để thiết lập tình dục đường ống khiếu nại quấy rối, và thực sự bảo vệ lợi ích của các bên phải tuân thủ "Luật Phòng chống quấy rối tình dục" "Hướng dẫn phòng chống quấy rối tình dục", "tình dục phòng chống quấy rối quy định thực thi pháp luật", "bình đẳng giới trong pháp luật lao động", "nơi làm việc khiếu nại quấy rối tình dục và các biện pháp kỷ luật đối với các biện pháp phòng, chống sa thải chủ trương" đặt phiên bản cuối cùng của các biện pháp.

  二、 本措施所稱性騷擾,包括:
  Hành động này được gọi là quấy rối tình dục, bao gồm:

  (一)性別工作平等法之性騷擾,謂下列情形之一者:
  Bình đẳng giới trong Luật lao động của quấy rối tình dục, đó là những tình huống sau:

  1. 受受僱者於執行職務時,任何人以性要求、具有性意味或性別歧視之言詞或行為,對其造成敵意性、脅迫性或冒犯性之工作環境,致侵犯或干擾其人格尊嚴、人身自由或影響其工作表現。
  1. Người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, bất cứ yêu cầu người, bằng lời nói hay hành vi của một phân biệt giới tính hoặc giới tính, gây thù địch, đe dọa hoặc môi trường làm việc gây khó chịu, gây ra bởi vi phạm hoặc can thiệp với phẩm giá con người của họ, tự do cá nhân hoặc ảnh hưởng đến hiệu quả của nó.

  2.雇主對受僱者或求職者為明示或暗示之性要求、具有性意味或性別歧視之言詞或行為,作為勞務契約成立、存續、變更或分發、配置、報酬、考績、陞遷、降調、獎懲等之交換條件。
  2. sử dụng lao động hoặc người tìm việc tuyển dụng, yêu cầu rõ ràng hoặc ngụ ý, với ý nghĩa tình dục từ hoặc hành vi hoặc giới tính phân biệt đối xử, việc thành lập một hợp đồng lao động, sự tồn tại, sửa đổi hoặc phân phối, cấu hình, bồi thường, thẩm định hiệu suất, khuyến mãi, cách chức vv để đổi lấy những phần thưởng và trừng phạt.

  (二)性騷擾防治法之性騷擾,係指性侵害犯罪以外,對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為,且有下列情形之一者:
  Luật Phòng chống Quấy Nhiễu Tình Dục của Quấy rối tình dục, tình dục Assault phương tiện bên ngoài, đối với người khác là một hành động trái với ý muốn của họ và với tình dục hoặc liên quan đến giới, và có các trường hợp sau:

  1. 以該他人順服或拒絕該行為,作為其獲得、喪失或減損與工作、教育、訓練、服務、計畫、活動有關權益之條件。
  1. Những người khác vâng lời hoặc từ chối đóng vai trò như một phần của việc mua lại, mất hoặc suy giảm công việc, điều kiện giáo dục, một sự quan tâm có liên quan của công tác đào tạo, dịch vụ, chương trình, hoạt động.

  2.以展示或播送文字、圖畫、聲音、影像或其他物品之方式,或以歧視、侮辱之言行,或以他法,而有損害他人人格尊嚴,或造成使人心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境,或不當影響其工作、教育、訓練、服務、計畫、活動或正常生活之進行。
  2. để hiển thị hoặc phát sóng văn bản, hình ảnh, âm thanh, video hoặc các mặt hàng khác của con đường, hoặc trong một phân biệt đối xử, lời nói xúc phạm và hành động, hoặc pháp luật của mình, gây thiệt hại cho người khác, phẩm giá con người, hoặc gây ra Weibu sức khỏe tim mạch, cảm giác thù địch hay tấn công về tình hình, hoặc ảnh hưởng chi phối của nó làm việc, giáo dục, đào tạo, dịch vụ, thực hiện kế hoạch, hoạt động hay cuộc sống bình thường.
  適用前項第一款性別工作平等法所稱之性騷擾事件者,不適用同一項第二款性騷擾防治法所稱之性騷擾事件。
  性侵害、性騷擾行為適用性別平等教育法者,不適用本措施。
  Ai bị cáo buộc Bình đẳng Luật quấy rối tình dục được áp dụng tiểu đoạn giới, không áp dụng các sự cố bị cáo buộc tương tự của Luật Phòng chống tình dục Quấy rối quấy rối tình dục một đoạn thứ hai.
  Tấn công tình dục, quấy rối tình dục được áp dụng Đạo Luật Giáo Dục Giới Tính Equity không được áp dụng để biện pháp này.

  三、 本措施適用於本中心員工執行職務時,遭任何人性騷擾;及本中心員工遭任何人申訴性騷擾事件。
  Biện pháp này áp dụng đối với người lao động thực hiện nhiệm vụ của mình khi Trung tâm, là bất kỳ sự quấy rối của bản chất con người; và các nhân viên Trung tâm bởi bất kỳ người nào khiếu nại của quấy rối tình dục.

  四、 受理申訴之處理程序如下:
  Xử lý để nhận được khiếu nại như sau:

  (一) 第2條所訂性騷擾事件之申訴,由受害人或其代理人向本中心行政部門提起; 其他發生於本中心場域之性騷擾事件,受害人得向本中心提出申訴。
  Điều 2 của Order of the khiếu nại quấy rối, nộp bởi các nạn nhân hoặc người đại diện của mình để bộ phận hành chính Trung tâm, còn người kia xảy ra ở trung tâm của lĩnh vực này của quấy rối tình dục, nạn nhân phải nộp đơn khiếu nại đến Trung tâm.

  (二) 適用性騷擾防治法之性騷擾申訴案件,行為人為本單位之最高負責人時,應向 新北市政府提出申訴,經受理後即應進行調查。
  sự việc khiếu nại quấy rối tình dục phù hợp luật Bình đẳng Giới tính công việc , nếu người bị khiếu nại là người phụ trách đơn vị , phải nộp đơn khiếu nại đến chính phủ thành phố tân bắc thụ lý và điều tra

  (三) 適用性別工作平等法之性騷擾申訴案件,行為人為雇主時,受僱者或求職者(非屬軍公教人員者)除依本單位內部管道申訴外,亦得向勞務提供地主管機關提出雇主涉及違反性別工作平等法第13條之申訴。
  sự việc khiếu nại quấy rối tình dục phù hợp luật Bình đẳng Giới tính công việc nếu người bị khiếu nại là chủ thuê , nhân công hoặc người xin việc (ko phải quân nhân giáo viên )ngoài nộp đơn khiếu nại theo quy định của trung tâm , còn phải nộp đơn khiếu nại chủ sử dụng lao động đến đơn vị cung cấp việc làm về việc chủ thuê vi phạm điều 13 luật Bình đẳng Giới tính công việc

  (四) 第2條第1項第2款涉及性騷擾申訴案件,應自事實發生之日起一年內為之。
  Điều 2, khoản 2 liên quan đến khiếu nại quấy rối tình dục, khoản 1 sẽ áp dụng kể từ ngày các sự kiện từ mà trong vòng một năm.

  (五)申訴應以書面載明下列事項,必要時並得以口頭、電話、傳真、電子郵件等方式提出,但應於14日內以書面補正:
  Kháng cáo phải được lập thành văn bản và nêu những vấn đề sau đây, và bằng lời nói, điện thoại, fax, e-mail, vv thực hiện khi cần thiết, nhưng nó phải được sửa chữa trong vòng 14 ngày bằng văn bản:

  1. 申訴人姓名、性別、出生年月日、國民身分證統一編號或護照號碼、服務機關或就學單位、職稱、住居所、聯絡電話。
  1. Họ và tên của người khiếu nại, giới tính, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân quốc gia hoặc số hộ chiếu, cơ quan dịch vụ hoặc các đơn vị trường học, tiêu đề, nơi cư trú hoặc nơi cư trú, điện thoại liên lạc

  2.有法定或委任代理人者,其姓名、性別、出生年月日、國民身分證統一編號或護照號碼、服務機關、職稱、住居所、聯絡電話,如為委任代理人並應檢附委任書。
  2. Người đại diện theo pháp luật hoặc bổ nhiệm, tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân quốc gia hoặc số hộ chiếu, cơ quan dịch vụ, chức danh, nơi cư trú hoặc nơi cư trú, số điện thoại, chẳng hạn như việc bổ nhiệm các đại lý và sẽ đệ trình việc bổ nhiệm cuốn sách.

  3.申訴事實發生日期、內容、相關事證或人證。
  3. Thực tế là ngày khiếu nại, nội dung của các bằng chứng có liên quan hay nhân chứng làm.

  4.申訴之年、月、日。
  4. Ngày tháng năm khiêu nại

  (六)適用性別工作平等法之性騷擾申訴案件,派遣勞工遭受本單位所屬人員性騷擾 時,本單位應受理申訴並與派遣單位共同調查,將結果通知派遣單位及當事人。
  đối với sự việc khiếu nại quấy rối tình dục phù hợp luật Bình đẳng Giới tính công việc , nếu nhân viên làm bán thời gian bị nhân viên trung tâm quấy rối tình dục , trung tâm sẽ thụ lý sự việc khiếu nại đồng thời kết hợp với cty nhân lực bán thời gian cùng giải quyết , và sẽ thông báo kết quả điều tra cho cty nhân lực bán thời gian và đương sự

  (七)申訴人或其代理人於案件審議期間欲撤回申訴者,應由申訴人以書面為之,於送達本中心後即予結案,並不得就同一事件再行提出申訴。
  Người khiếu nại hoặc người đại diện của mình trong việc xem xét các trường hợp bị thu hồi bởi người khiếu nại, người khiếu nại phải được lập thành văn bản, sau khi dịch vụ của phán quyết này, trung tâm đóng cửa, và không phải trên cùng một sự kiện một lần nữa kêu gọi.

  (八)申訴案件有下列情形之一者,應不予受理:
  Kháng Cáo trường hợp sau đây, không nên được chấp nhận:
  1. 申訴書或言詞作成之紀錄經通知補正,仍未於14日內補正。
  1. Những lời làm đơn khiếu nại hoặc thông báo của hồ sơ sửa chữa, chưa được sửa chữa trong vòng 14 ngày.

  2.同一事件已調查完畢,並將調查結果函復當事人;另涉及職場性騷擾案件之申覆程序已完成者亦同。
  2. Sự kiện này cùng đã hoàn thành việc điều tra, và những kết quả trả lời như bên; khác liên quan đến Shen Fu trường hợp quấy rối tình dục ở nơi làm việc của chương trình đã được hoàn thành vào tương tự như vậy.

  3.提起申訴逾申訴期限者。
  3. Thời hạn kháng cáo của người khiếu nại trên.

  五、本中心為處理性騷擾事件之申訴,得組成性騷擾申訴調查委員會(以下簡稱委員會):
  Trung tâm là xử lý khiếu nại của quấy rối tình dục, tình dục khiếu nại quấy rối là các thành phần của Ủy ban Inquiry (sau đây gọi tắt là Ủy ban):

  (一) 委員會成員組成如下:(委員會成員至少5人以上,且以奇數為宜)
  Thành viên của các thành viên Ủy ban như sau :( Ban ít nhất 5, và tốt nhất là một số lẻ)
  1. 主任(即召集人)1人。
  Giám đốc (ví dụ, triệu tập) 1 người.

  2. 行政1人。
  2Người hành chính

  3. 護理2人。
  1Người y tá

  4. 照服員1人。
  1Người nhân viên chăm sóc

  (二) 前款委員會人數,女性不得少於1/2,任期為2年,均為無給職,因故出缺,由原單位指派合適人選繼任至原任期屆滿之日止。
  Số lượng các khoản trên, Ủy ban sẽ không được ít hơn 1/2 số phụ nữ, với nhiệm kỳ 2 năm, có thể tự do gửi trống vì lý do bất kỳ, các đơn vị gốc để gán đúng người cho sự kế thừa cho hết thời hạn ban đầu kết thúc.

  (三) 委員會開會時,應有全體人數1/2以上出席方得開會,有出席人數過半數之同意方得決議,可否同數時,取決於召集人。
  Khi cuộc họp của Ủy ban, cần có hơn 1/2 của tất cả những người tham dự bữa tiệc có một cuộc họp với sự tham dự của đảng chiếm đa số có thể thoả thuận để giải quyết, cho dù cùng một số giờ, tùy thuộc vào triệu tập.

  六、迴避原則:
  Nguyên tắc tránh:

  (一) 性騷擾事件申訴之調查人員在調查過程中,有下列情形之一,應自行迴避︰
  Các nhà điều tra khiếu nại của quấy rối tình dục trong quá trình điều tra, các trường hợp sau đây, nên tránh ︰ của mình

  1. 本人或其配偶、前配偶、四親等內之血親或三親等內之姻親或曾有此關係者為事件之當事人時。
  Khi trong pháp luật trong máu trong mình hoặc người bạn đời của mình, cựu người bạn đời, bốn pro-pro, vv, vv, hoặc ba, hoặc những người có mối quan hệ này cho các bên tham gia sự kiện này.

  2. 本人或其配偶、前配偶,就該事件與當事人有共同權利人或共同義務人關係者。
  Hoặc người phối ngẫu của mình, cựu người bạn đời, phổ biến về vụ việc và các bên có mối quan hệ đúng hay đồng bên có nghĩa vụ ai

  3. 現為或曾為該事件當事人之代理人、輔佐人者。
  Hoặc một đại lý hiện đang là đảng của các sự kiện, những người hỗ trợ

  4. 於該事件,曾為證人、鑑定人者。
  Trong sự kiện này, nhân chứng và nhân chứng chuyên gia là ai.

  (二) 性騷擾事件申訴之調查人員有下列情形之一,當事人得申請迴避︰
  Các nhà điều tra khiếu nại của quấy rối tình dục trong các trường hợp sau đây, các bên phải nộp đơn xin rút ︰

  1. 有前款所定之情形而不自行迴避者。
  Các khoản trên theo quy định của trường hợp không tự tránh.

  2. 有具體事實,足認其執行調查有偏頗之虞者。
  Có sự kiện cụ thể, đủ để nhận ra rằng việc thực hiện một khả năng của một cuộc điều tra thiên vị.

  (三) 前款申請,應舉其原因及事實,向本委員會提出,並應為適當之釋明;被申請迴避之調查人員,對於該申請得提出意見書。
  Áp dụng các khoản trên, nên đưa ra lý do của nó và các sự kiện trình bày cho đơn vị điều tra trung tâm này, và nên tận Giải thích thích hợp; các thách thức của các điều tra viên, mà ứng dụng đã được thực hiện đệ trình.

  (四) 被申請迴避之調查人員在調查單位就該申請事件為准駁前,應停止調查工作。但有急迫情形,仍應為必要處置。
  Đơn đề nghị thu hồi các điều tra viên trong các đơn vị điều tra về việc áp dụng trước khi sự kiện, bất cứ sà lan, nên đình chỉ điều tra. Nhưng có những trường hợp khẩn cấp, nó vẫn cần được cần thiết cho việc xử lý.

  (五) 調查人員有第一款所定情形不自行迴避,而未經當事人申請迴避者,應由本委員會命其迴避。
  Các nhà điều tra tiểu mục đầu tiên không tự nguyện rút một tình huống nhất định, và không có ứng dụng của đảng rút, nên các đơn vị điều tra ra lệnh thu hồi.

  七、本委員會調查性騷擾事件時,應依下列調查原則為之:
  Khi các đơn vị điều tra quấy rối cuộc điều tra được thực hiện phù hợp với các nguyên tắc sau đây Khảo sát:

  (一) 性騷擾事件的調查應以不公開方式為之,並保護當事人之隱私與人格法益。
  Điều tra quấy rối tình dục không nên mở các cách để làm điều này, và bảo vệ sự riêng tư và lợi ích hợp pháp cá nhân của các bên.

  (二) 性騷擾事件之調查應秉持客觀、公正專業原則,給予當事人充分陳述意見及答辯機會。
  Điều tra quấy rối tình dục nên duy trì mục tiêu, nguyên tắc công bằng và chuyên nghiệp, để cung cấp cho người đó cơ hội để hoàn toàn quan điểm Chen Shu và bị đơn.

  (三) 被害人之陳述明確,已無詢問之必要者,應避免重複詢問。
  Một Chen Shu rõ ràng của nạn nhân, người không còn thắc mắc cần được thực hiện để tránh trùng lặp của cuộc điều tra.

  (四) 性騷擾事件之調查,得通知當事人及關係人到場說明,並得邀請相關學識經驗者協助。
  Điều tra quấy rối tình dục, phải thông báo cho các bên và các mối quan hệ của con người với các mô tả cảnh, và có thể mời kinh nghiệm học tập có liên quan để hỗ trợ.

  (五) 性騷擾事件之當事人或證人有權力不對等之情形時,應避免其對質。
  Khi quấy rối tình dục của các bên hoặc nhân chứng trường hợp của sức mạnh bất bình đẳng, nên tránh đối đầu.

  (六) 調查人員因調查之必要,得於不違反保密義務範圍內另作成書面資料,交由當事人閱覽或告以要旨。
  Các nhà điều tra cần thiết vì điều tra, không vi phạm các thông tin bằng văn bản khác được thực hiện trong phạm vi của nghĩa vụ bảo mật, bàn giao cho các bên để đọc hoặc kể các ý chính.

  (七) 處理性騷擾事件之所有人員,對於當事人之姓名或其它足以辨識身分之資料,除有調查必要或基於公共安全之考量者外,應予保密,如有洩密時,應依刑法及其他相關法規處罰。
  Tất cả các nhân viên xử lý sự cố của quấy rối tình dục, đối với những cái tên của các bên hoặc các thông tin khác đủ để xác định danh tính của, hoặc bổ sung cho cần thiết dựa trên một cuộc khảo sát cân nhắc an ninh công cộng là bên ngoài, sẽ được giữ bí mật, khi nếu bị tổn thương, nên bị trừng phạt theo luật hình sự và pháp luật và các quy định khác có liên quan.

  (八) 對於在性騷擾事件申訴、調查、偵查或審理程序中,為申訴、告訴、告發、提起訴訟、作證、提供協助或其他參與行為之人,不得為不當之差別待遇。
  Đối với khiếu nại tình dục quấy rối, điều tra, điều tra hoặc thủ tục tố tụng, để kháng cáo, khiếu nại hoặc thông tin, kiện tụng, làm chứng, hỗ trợ hoặc tham gia hành vi cung cấp dịch vụ, nó có thể không phân biệt đối xử không phù hợp.

  八、第2條第1項第2款之性騷擾申訴案件如經本委員會審查不受理時,應於申訴或移送到達之日起20日內,以書面通知當事人,並副知新北市政府。
  Ngày Điều 2, khoản 2 khiếu nại quấy rối bởi khoản 1 như thời gian của tổng quan này sẽ không được chấp nhận trung tâm, nên được chuyển giao cho một đơn khiếu nại hoặc đến trong vòng 20 ngày để thông báo cho bên bằng văn bản, và New Đài Bắc Chính quyền thành phố Phó tiếng.

  九、第2條第1項第2款所定性騷擾事件,如非本委員會受理之性騷擾申訴案件,應於7日內將申訴書及相關資料移送所在地主管機關處理。
  Điều 2, khoản 1 và 2 quấy rối tính, khiếu nại quấy rối tình dục như không chấp nhận của Trung tâm có trách nhiệm trong thời hạn 7 ngày kể từ khi đơn khởi kiện và thông tin liên quan chuyển giao cho các nhà chức trách có thẩm quyền của địa phương.

  十、調查時程:Thời điểm điều tra:
  確認受理之申訴案件,應於7日內由召集人指派3人以上組成專案小組進行調查,專案小組須於受理日起2個月內調查完畢,並做成調查報告,提調查單位開會審議,必要時得延長1個月,並通知當事人。
  Khiếu nại khẳng định chấp nhận, trong vòng 7 ngày nên được chỉ định bởi triệu tập của nhóm quảng cáo hoc gồm ba hoặc nhiều người để điều tra, nhóm được yêu cầu phải chấp nhận ngày kết thúc cuộc điều tra trong vòng hai tháng, và thực hiện các báo cáo điều tra cho đơn vị điều tra gặp để xem xét, nếu cần thiết được kéo dài thêm một tháng thời gian.

  十一、調查結果通知及救濟途徑:
  Báo cáo kết quả và cách nhẹ nhõm:

  (一) 有關性別工作平等法之性騷擾事件,本中心將以書面通知申訴人及被申訴人調查及處理結果(含理由)。對調查結果有異議者,得於20日內向本中心提出申覆,由本單位另召開會議決議處理之,並應於受理之日起30日內,將結果以書面通知申訴人及被申訴人。申訴案經結案後,不得對同一事由再提申訴。
  đối với sự việc quấy rối tình dục theo luật Bình đẳng Giới tính công việc , Trung tâm sẽ thông báo cho người khiếu nại và người bị khiếu nại bằng văn bản kết quả của cuộc điều tra và xử lý (bao gồm cả lý do). Nếu có thắc mắc với kết quả điều tra , trong vòng 20 ngày phải thông báo trung tâm tái điều tra . trung tâm sẽ tổ chức hội nghị xử trí , trong vòng 30 ngày thông báo bằng văn bản với người khiếu nại và người bị khiếu nại . sau khi kết thúc vụ việc khiếu nại , ko đc khiếu kiện lại cùng 1 sự việc

  (二) 有關性騷擾防治法之性騷擾事件,調查單位對性騷擾事件調查及處理結果應以書面作成決議,書面內容應包括處理結果之理由、提起救濟之期限及受理機關,且將調查結果通知雙方當事人及新北市政府。當事人如不服調查單位之申訴調查結果,得於調查期限屆滿或調查結果通知送達之次日起30日內向新北市政府提出再申訴。當事人如不服再申訴調查結果,可於通知到達之次日起30日內檢附行政處分影本、訴願書至新北市政府,由新北市政府層轉訴願管轄機關衛生福利部審議,如不服訴願決定,得於決定書送達之次日起2個月內提起行政訴訟。
  Liên quan đến sự việc Quấy rối tình dục , đơn vị điều tra cần phải lập thành nghị quyết ghi rõ quá trình điều tra sự việc và kết quả điều tra . nội dung văn bản bao gồm kết quả và lí do xử lý , thời hạn đề xuất cứu trợ và cơ quan thụ lí và thông báo kết quả điều tra cho 2 bên đương sự và chính phủ tp.tân bắc . Nếu đương sự không đồng ý với kết quả điều tra của đơn vị điều tra , phải nộp đơn kháng cáo lên Chính phủ thành phố Tân Bắc trước khi hết hạn điều tra hoặc trong vòng 30 từ ngày tiếp theo ngày thông báo tống đạt . Nếu đương sự không đồng ý với kết quả điều tra lại của đơn vị điều tra , phải nộp bản sao bản xử phạt hành chính và đơn kiến nghị lên Chính phủ thành phố Tân Bắc trong vòng 30 từ ngày tiếp theo ngày thông báo tống đạt , để chính phủ thành phố tân bắc chuyển giao đơn vị liên quan bộ y tế phúc lợi thẩm duyệt . Nếu ko đồng ý với quyết định kiến nghị , phải nộp đơn khiếu nại hành chính trong vòng 2 tháng từ ngày quyêt định tống đạt

  (三) 本中心應將申訴案件之處理經過作成書面紀錄,並密封存檔3年。
  trung tâm phải làm văn bản nói rõ quá trình xử trí sự việc khiếu nại , niêm phong
  lưu kí 3 năm

  十二、懲處、追蹤、考核及監督:
  Trừng phạt, theo dõi, đánh giá và giám sát:

  性騷擾行為經調查屬實,雇主應視情節輕重作成調整職務、懲處、或其他適當處理之建議,並以書面移送人事單位依規定辦理懲處或移送相關單位執行有關事項,並予以追蹤、考核及監督,避免再度性騷擾或報復之情事發生。
  sau điều tra nếu việc Quấy rối tình dục là có thực , chủ thuê sẽ căn cứ mức độ sự việc nặng nhẹ để tiến hành kỉ luật hoặc điều chỉnh chức vụ hoặc thực hiện những biện pháp xử trí khác , đồng thời có văn bản chuyển giao cho các đơn vị có liên quan để thực hiện các vấn đề liên quan theo quy định, và được theo dõi, đánh giá và giám sát, để tránh một lần nữa tình dục quấy rối hoặc trả đũa hành vi vi phạm xảy ra.

  十三、當事人有輔導、醫療等需要者,本中心得協助轉介至專業輔導或醫療機構。
  Đương sự có nhu cầu cần tư vấn và chăm sóc y tế ... , trung tâm sẽ hỗ trợ chuyển giao các
  đơn vị tư vấn hoặc y tế chuyên nghiệp giải quyết

  十四、本中心每年定期舉辦或鼓勵人員參與性騷擾防治相關教育訓練,並於員工在職訓練,合理規劃性別平權及性騷擾防治相關課程。參加者將給予公假登記。
  Trung tâm thường xuyên tổ chức hoặc khuyến khích nhân viên tham gia vào việc quấy rối tình dục giáo dục và đào tạo phòng chống liên quan đến hàng năm, và on-the-job đào tạo cán bộ, quy hoạch hợp lý của bình đẳng giới và quyền khóa học phòng chống quấy rối tình dục. Những người tham gia sẽ cung cấp cho công chúng một đăng ký sai.

  十五、本中心性騷擾申訴之管道如下:
  Quấy rối tuyên bố của ống trung tâm này là như sau:
  專線電話:0926-585938
  Đường dây khiếu nại : 0926-585938
  傳 真:02-89664293
  Số fax : 02-89664293
  電子信箱:sunrise851@suncares.com.tw
  Email : sunrise851@suncares.com.tw

  本中心各部門知有性騷擾事件發生,應立即派員作有效之糾正及補救措施;並協助被害人申訴事宜,本中心受理性騷擾申訴後,將指定專責處理人員協調處理。
  Các phòng ban Trung tâm biết quấy rối tình dục, nên ngay lập tức được triển khai cho các biện pháp khắc phục và khắc phục hậu quả có hiệu quả; và để hỗ trợ các nạn nhân của các vấn đề khiếu nại, Trung tâm nhận được khiếu nại của quấy rối tình dục, các cán bộ chuyên thiết kế quá trình phối hợp.

  十六、本措施簽請主任核定後並送主管機關核備後公布實施,修正時亦同。
  Sau khi thông báo này thực hiện các biện pháp đã được phê duyệt và gửi cho Giám đốc, vui lòng đăng nhập quan có thẩm quyền, tương tự như vậy trong thời gian sửa chữa.

  主任簽核 Chủ nhiệm ký duyệt: